PRAVNO OBVESTILO

ZAŠČITA PRAVIC

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.marketingmagazin.si/ Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Medijski partner d.o.o.in je informativne narave.

OMEJENA ODGOVORNOST

Medijski partner d.o.o ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.marketingmagazin.si/ in za morebitno škodo povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Medijski partner d.o.o se bo trudil za pravilnost informacij. Medijski partner d.o.o lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti po obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

OMEJENA PRAVICA UPORABE VSEBIN

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.marketingmagazin.si/ za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.marketingmagazin.si/ razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE (FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE) TISKANIH EDICIJ (REVIJE, KNJIGE)

I. Splošne določbe

1. Medijski partner, d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, 01 43 45 640, info@marketingmagazin.siizdaja tiskane edicije (revije, revijalne priloge, posebne revijalne izdaje in knjige), ki jih je možno kupiti v prosti prodaji ali se nanje naročiti.

2. Na tiskane edicije se lahko naročijo fizične in pravne osebe.

II. Opredelitev pojmov

1. Tiskana edicija – tedenska, štirinajstdnevna, mesečna, dvomesečna ali trimesečna revija.

2. Mesečnik – revija, ki izhaja enkrat na mesec.

3. Revialna brezplačna priloga – brezplačna tiskana edicija, priložena reviji.

4. Plačnik – fizična ali pravna oseba, ki se prek katerega koli prodajnega kanala naroči na eno ali več edicij, ki jih izdaja Medijski partner d.o.o.. UPN(Univerzalni plačilni nalog)/račun/e-račun z zaračunano naročnino plačnik prejema po pošti in jih redno ter v roku plačuje. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, naročene edicije prejema na želeni naslov. V primeru, da je plačnik fizična ali pravna oseba, ki sama ne prejema revije, plačuje le UPN za naročnino naročnika revije.

5. Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki prejema časopis na podlagi naročniškega razmerja. Če naročnik ni hkrati tudi plačnik, sam ne prejema UPN/računa/e-računa za naročnino, temveč UPN/račun/e-račun za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje plačnik.

6. Naročnina – nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov. Cene naročnin so objavljene na spletni strani http://www.marketingmagazin.si/oglasevanje Naročnina se zaračunava v začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje ali polletno obračunsko obdobje.

7. Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskane edicije naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti.

8. Splošni pogoji so objavljeni na tej spletni strain.

9. Naročilnica je obrazec dostopen na spletni strani http://www.marketingmagazin.si/narocilo ali dopis z enakim naslovom in naslednjimi podatki:

• katero edicijo naročnik oz. plačnik naroča,

• čas naročniškega razmerja (polletna /letna naročnina),

• ime in priimek oz. podjetje naročnika in plačnika ter označbo teh položajev,

• naslov oz. sedež in poslovni naslov pravne osebe plačnika,

• naslov oz. sedež in poslovni naslov pravne osebe naročnika,

• e-poštni naslov plačnika in naročnika,

• kontaktna telefonska številka plačnika in naročnika,

• oznako, če gre pri naročilu za darilo,

• davčna številka plačnika v primeru naročnine z darilom,

• način plačila,

• izjavo, da soglaša s temi splošnimi pogoji prodaje.

S podajo naročilnice naročnik oz. plačnik prejme UPN/račun/e-račun, s plačilom katerega nastane naročniško razmerje.

III. Tiskane edicije Medijskega partnerja:

1. MM – Marketing magazin – mesečnik, izhaja 10x na leto, zadnji teden v mesecu (januarska in februarska, ter julijska in avgustovska številka izideta skupaj).

2. Knjige – seznam - http://www.marketingmagazin.si/mm-knjige 

IV. Naročanje

1. Fizične ali pravne osebe se na tiskane edicije Medijski partner d.o.o. lahko naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani http://www.marketingmagazin.si/narocilo , prek elektronske pošte na naslov info@marketingmagazin.si, na telefonski številki  1/43 45 640 ali z naročilnico oz. pismom z vsebino iz 9. točke 2. člena teh splošnih pogojev, poslanim  po pošti na naslov Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Na isti elektronski ali fizični naslov je naročnik/plačnik dolžan Medijskemu partnerju d.o.o. sporočiti morebitne spremembe podatkov podanih v naročilnici. Lahko pa spremembe javi tudi po zgoraj navedenem telefonu.

2. Naročnik začne prejemati naročeno revialno edicijo s prvo tekočo številko, ki izide po prejemu plačila. Časovno obdobje naročanja (pol leta, leto) pa pomeni obdobje za katero je plačana naročnina in po izteku katerega se avtomatsko pošlje UPN/račun/e-račun za podaljšanje naročnine.

3. Naročniku in plačniku, ki je potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov, pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Pogodba je sklenjena, ko naročnik oz. plačnik poda naročilo, pri čemer naročniško razmerje nastane šele s plačilom naročnine. Šteje se, da s oddajo naročila naročnik oz. plačnik soglaša s temi splošnimi pogoji. Plačnik se zavezuje o veljavnosti teh splošnih pogojev obvestiti tudi naročnika, kadar ne gre za isto osebo.

4. Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo in/ali kam položnico (račun). V primeru spremembe naslova je naročnik oz. plačnik dolžan obvestiti Medijski partner d.o.o. o spremembi vsaj 3 dni pred dnevom, ko je predviden izid naročene edicije. V primeru, da je sprememba sporočena po tem roku, se bo sporočeni naslov za dostavo uporabil šele za naslednjo izdano tiskano edicijo.

5. Tiskane edicije je možno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine za pošiljanje v tujino. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk, ki nastanejo po pošti, Medijski partner d.o.o. ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tem primeru prejmejo z zamudo, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

6. Popusti pri naročninah se določajo glede na vsakokrat veljavno poslovno politiko podjetja, ki je objavljena na spletni strani http://www.marketingmagazin.si/ .

V. Plačevanje naročnine

1. Račune plačuje plačnik z Univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), poslanim na naslov plačnika oz prejme račun/e-račun v plačilo po pošti ali elektronski pošti. Po prejemu plačila prejme plačnik še potrdilo o plačani naročnini (račun), ki služi kot potrdilo o sklenjeni pogodbi. Rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa/UPN. Reklamacije do roka plačila navedenega na posameznem računu sprejema oddelek naročnin na email: info@marketingmagazin.si ali na telefonsko številko 01/43 45 640.

2. V primeru neplačila obveznosti v navedenem  plačilnem roku, plačnik prejme nov UPN (opomin). Če plačnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu prekine dostava tiskane edicije. Po plačilu UPN-a se mu lahko dostava tiskane edicije ponovno vzpostavi, in sicer od prve naslednje številke po plačilu.

3. Naročilo naročnine z darilom: v primeru naročnine z darilom Medijski partner d.o.o. naročniku najprej pošlje UPN, če v 15-ih dneh od izstavitve UPN za plačilo le ta ni poravnan, naročilo ni več veljavno.

4. Z iztekom aktualnega naročniškega obdobja avtomatsko prejmete UPN za podaljšanje naročnine. S plačilom UPN si zagotovite nemoteno prejemanje tiskane edicije. V primeru zamude pri plačilu ponudbe za podaljšanje ne moremo zagotoviti nemotenega prejemanja tiskane edicije oz. lahko pride do izpada številk v vmesnem obdobju.

Dostava izdaje  tiskane edicije se tako prične s prvo izdajo tiskane edicije, ki sledi  plačilu.

VI. Spremembe pogojev

1. V primeru spremembe pogojev bodo plačniki najmanj 10 dni pred spremembo o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.marketingmagazin.si  ali v tiskanih edicijah Medijskega partnerja d.o.o.. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.marketingmagazin.si  . V primeru, da se naročnik oz. plačnik ne strinja s spremenjenimi pogoji, lahko v roku 15 dni od spremembe pogojev odpove naročniško razmerje.

2. V primeru podražitve se naročnina plačuje po spremenjeni ceni z naslednjim naročniškim obdobjem, če se ta podaljša. Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika, ki je objavljen na spletni strani www.marketingmagazin.si , upoštevajo pa se cene veljavne na dan podaje naročila.

VII. Prenaročanje na počitniški naslov in začasna prekinitev dostave

PRENAROČANJE

1. Naročniki/plačniki imajo možnost prenaročiti naročene tiskane edicije na svoj počitniški naslov. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za prenaročilo z elektronskim sporočilom, po telefonu ali pisno. Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki (pošti ali po elektronski pošti).

2. Prenaročilo je možno na kateri koli naslov v Sloveniji kadar koli v letu. Na počitniški naslov v Sloveniji je zagotovljena brezplačna poštna dostava. Prenaročilo ni možno na naslove izven Republike Slovenije.

3. Prenaročilo začne veljati najkasneje tri delovne dni od dneva oddaje zahtevka za prenaročilo.

ZAČASNA PREKINITEV DOSTAVE

1. Naročnikom se lahko na njihovo željo začasno prekine dostava tiskanih edicij. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu, faksu ali po pošti. Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo le v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti.

2. V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik navede datum pričetka začasne prekinitve dostave in datum, ko začasna prekinitev dostave preneha veljati. Z naslednjim dnem po izteku prekinitve šteje dostava za aktivirano. S tem začne naročnik ponovno avtomatično prejemati naročeno tiskano edicijo od njene prve izdaje po ponovni aktivaciji. Naročnik po ponovni aktivaciji ne prejme tiskanih edicij, ki so izhajale v obdobju prekinitve dostave, temveč prejema  izvode tiskane edicije, ki izhajajo po ponovni aktivaciji dostave, v preostalem obdobju časa naročniškega razmerja podaljšanem za čas prekinitve dostave. 

3. Začasna prekinitev dostave lahko traja največ 120 dni naenkrat. Prav tako je v enem letu lahko dostava skupno prekinjena za največ 120 dni. Po pretečenem obdobju 120 dni, se začne preostanek revij pošiljati naročniku. Prekinitev dostave ne vpliva na že plačano naročnino. V primeru začasne prekinitve dostave, denarja ne vračamo.

VIII. Podatki o naročniku/plačniku

1. Medijski partner d.o.o. bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da Medijski partner d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke Medijskega partnerja d.o.o. in partnerskih podjetij Medijskega partnerja d.o.o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko Medijski partner d.o.o. hrani in obdeluje do poteka namembnosti obdelave podatkov oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov .

2. Evidenca_naročniških razmerij, sklenjenih preko spletnega mesta www.marketingmagazin.si, se hranijo pri Medijskem partnerju d.o.o. zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci družbe Medijskega partnerja d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

IX. Dostava

1. Strošek poštnine za prejem naročenih izvodov znotraj Slovenije krije Medijski partner d.o.o., razen za študente, ki strošek poštnine krijejo sami. Tiskane edicije pa dostavlja Pošta Slovenije.

2. Reklamacije glede dostave sprejema oddelek Naročnin na številki 01/43 45 640 ali po elektronski pošti info@marketingmagazin.si.

X. Prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije

1. Naročniško razmerje se sklepa za določen čas, ki je enak naročniškemu obdobju in se avtomatsko podaljšuje. 

2. Naročnik lahko od pogodbe predčasno odstopi. Odpoved mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti ali elektronski pošti najkasneje do osemnajstega (18) dne v mesecu, sicer začne veljati šele s prvim dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. 

3. V primeru odpovedi se naročniku, ki je plačal naročnino za naprej, naročnina za že dobavljene izvode obračuna po ceni posamičnega rednega izvoda revije objavljene v vsakokrat veljavnem ceniku, morebitna razlika pa se vrne na transakcijski račun, ki ga plačnik sporoči v pisni obliki.

4. Medijski partner d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru neplačil začasno prekine dostave.

5. Morebitne reklamacije in pritožbe je potrebno posredovati v pisni obliki na naslov Medijski partner d.o.o., Slovenska 56, 1000 Ljubljana oziroma po spletni pošti na naslov info@marketmagazin.si.Reklamacije in pritožbe obravnava oddelek naročnin, ki bo v roku 8 dni od dne prejema reklamacije oziroma pritožbe nanjo pisno odgovoril. Vse morebitne spore bodo stranke naročniškega razmerja skušale reševati po mirni poti, kolikor pa to ne bo mogoče je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

6. V primer sklenitve pogodbe na daljavo s potrošnikom, ima naročnik pravico, da nas skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov v 14 dneh od prejema prvega izvoda revije oziroma izvoda knjige, brez navedbe razlogov, obvesti, da odstopa od pogodbe in zahteva vračilo vseh opravljenih plačil. Za uveljavitev pravice do odstopa nas mora potrošnik o svoji odločitvi obvestiti z nedvoumno pisno izjavo poslano na naslov našega podjetja: Medijski partner d.o.o., Slovenska 56, 1000 Ljubljana oziroma po spletni pošti na naslov info@marketmagazin.si.V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, dosegljiv na povezavi: https://www.dropbox.com/s/9bvw1tfakbj7ydk/Vzorčni odstopni obrazec.docx?dl=0. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka.

7. V primeru odstopa potrošnika od pogodbe po prejšnjem odstavku, smo dolžni potrošniku najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrniti vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) in sicer z enakim plačilnim sredstvom kot je bilo plačilo prejeto. Potrošnik je v primeru odstopa od pogodbe dolžan na lasten strošek vrniti prejeto blago. Dokler ne prejmemo vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne izkaže, da je blago odposlal nazaj, lahko zadržimo vračilo prejetih plačil. Naročnik je dolžan prejete izvode revije oziroma knjige vrniti na naslov našega podjetja najkasneje v 14 dneh od podaje obvestila o odstopu od pogodbe. Šteje se, da je blago vrnjeno pravočasno, če je poslano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

XI. Odgovornost za stvarne napake

Medijski partner d.o.o. je odgovoren za stvarne napake pri izpolnitvi obveznosti po pogodbi z naročnikom. Naročnik nas je v primeru stvarnih napak dolžan v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestiti o napaki, ki jo mora v svojem obvestilu natančno opisati in nam omogočiti, da stvar pregledamo. V primeru, da naročnik prekorači predhodno navedeni rok izgubi pravice iz naslova stvarne napake po ZVPot

XII. Končne določbe

1. Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje Medijskemu partnerju d.o.o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

2. Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in Medijskem partnerjem d.o.o.,.  Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.marketingmagazin.si.

3. Za vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji veljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ), ki jih v kolikor je naročniško razmerje sklenil potrošnik dopolnjujejo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). Medijski partner d.o.o.,  lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

4. Obveščamo vas, da smo sprejeli nove Splošne pogoje poslovanja. 

 

SPLOŠNI POGOJI V ZVEZI Z IZOBRAŽEVANJI: DELAVNICE, SEMINARJI

Organizator delavnic, seminarjev je Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, 01/43 45 640

Z oddajo prijave se udeleženec zavezuje, da je seznanjen in se strinja s Splošnimi pogoji ter se skladno s temi zavezuje k plačilu na podlagi izstavljenega predračuna. Neplačilo predračuna NE pomeni avtomatske odjave iz izobraževanja. V primeru odjave nam mora prijavitelj to sporočiti pisno na e-naslov mmoderniseminarji@marketingmagazin.si.

Brezplačna odjava je možna do 3 dni pred izobraževanjem, v primeru kasnejše odjave ste dolžni poravnati 100% cene izobraževanja.

Spremembe v zvezi z izobraževanji:

 - Pridržujemo si pravico do odpovedi izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

 - Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

 - Pridržujemo si pravico zamenjave predavatelja v primeru bolezni predavatelja ali v drugih nepredvidljivih okoliščinah.

Medijski partner d.o.o. si prizadeva svoja izobraževanja čimbolj  približati pričakovanjem udeležencev. Zato pri vsakem predavanju vaše zadovoljstvo merimo z vprašalniki. Poleg tega pa v primeru, da z izobraževanjem niste bili zadovoljni, sprejemamo vse morebitne pripombe in pritožbe pisno v roku pet dni po zaključku izobraževanja na naslov: Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Morebitno nezadovoljstvo rešujemo s sodelovanjem med udeležencem izobraževanja in Medijskim partnerjem d.o.o.. Za vse pritožbe, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

Medijski partner d.o.o. je odgovoren za stvarne napake pri izpolnitvi obveznosti po pogodbi z udeležencem. Udeleženec nas je v primeru stvarnih napak dolžan v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestiti o napaki, ki jo mora v svojem obvestilu natančno opisati. V primeru, da udeleženec prekorači predhodno navedeni rok izgubi pravice iz naslova stvarne napake po ZVPot.
 

Klavzula o varstvu osebnih podatkov

Naročnik dovoljuje, da Medijski partner d.o.o.,  z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki ob zagotavljanju varstva osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Vsi posnetki predavanj, seminarjev in drugih podobnih aktivnosti, vključno z v tem okviru prikazanimi grafikami, tabelami ter drugimi študijskimi pripomočki, objavljeni s strani izvajalca izobraževanja so avtorsko delo. Kolikor ni drugače označeno je imetnik avtorskih pravic družba Medijski partner d.o.o., Slovenska 56, 1000 Ljubljana. Vse pravice na teh delih so pridržane. Zlasti je prepovedana vsaka oblika javnega prikazovanja, predvajanja, objavljanja, reprodukcije, distribucije, dajanja v najem in predelave. V primeru kršitev avtorske pravice ste odškodninsko odgovorni in sicer tako za materialno kot nematerialno škodo. Zavedajte se, da je zlasti internetna distribucija lahko sledljiva.

Kadarkoli lahko pisno po navadni pošti ali po elektronski pošti info@marketingmagazin.si ali po telefonu 01/43 45 640 zahtevate, da v roku 15 dni trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške.

 

Splošni pogoji so veljavni od 28.6.2017.

Novi splošni pogoji so objavljeni na spletni strani http://www.marketingmagazin.si/pravno-obvestilo

 

POLITIKA ZASEBNOSTI – obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov

V družbi Medijski Partner d.o.o. se zavedamo pomena varstva zasebnosti in osebnih podatkov, zato smo pri njihovem zbiranju in obdelavi skrbni in odgovorni. V tem okviru smo pripravili ta dokument s katerim vas seznanjamo s tem katere osebne podatke zbiramo, na kakšen način to počnemo ter kako jih uporabljamo. Sočasno pojasnjujemo kakšne so pri tem vaše pravice ter kako jih lahko uveljavite. Ta dokument ima v pretežnem delu naravo splošnega pojasnila, podrobneje pa boste o obdelavi in varstvu osebnih podatkov obveščeni tudi pri uporabi posamezne storitve pri kateri pride do zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov je MEDIJSKI PARTNER d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Za vsa vprašanja, zahteve in pojasnila vezana na osebne podatke nas lahko kontaktirate po telefonu na tel. št. +386 (0)1 43 45 640, po spletni pošti na elektronski naslov: info@marketingmagazin.si, seveda pa nam lahko tudi pišete na zgoraj navedeni naslov.

Storitve pri katerih zbiramo osebne podatke:

 • uporaba spletne strani https://www.marketingmagazin.si/;
 • medijsko poročanje;
 • e-novice Marketing magazin!/LSPR;
 • naročilo revije Marketing magazin oz. drugih tiskovin;
 • prijava in udeležba na dogodku (DIGGIT, izobraževanje, konferenca,…);
 • prijava in udeležba na izobraževanju LSPR;
 • prijava in udeležba na izobraževanju Akademija UDO;
 • neposredno trženje na podlagi javno dostopnih podatkov;

Kaj je osebni podatek?

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka (npr. EMŠO, davčna št., itd.), podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

Obdelava osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z izvajanjem zgoraj navedenih storitev ter ob uporabi naše spletne strani.

V odvisnosti od posamezne storitve obdelujemo sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega/začasnega bivališča, naslov spletne pošte, telefonsko številko, potrdilo o šolanju, podatek o delodajalcu in delovnem mestu, podatke vezane na vpis v evidenco brezposelnih oseb, davčno številko, podatke o prisotnosti na izobraževanjih in dogodkih ter podatke o vašem delu in aktivnostih na področju marketinga in drugih dejavnostih o katerih poročamo v okviru našega novinarskega dela. Podrobnejše podatke o tem točno katere osebne podatke obdelujemo pri kateri od naših storitev najdete pri pojasnilih vezanih na posamezno storitev.

Pravne podlage za zbiranje

 1. vaše soglasje (e-novice Marketing magazin!/LSPR, tržno obveščanje, medijsko poročanje);
 2. izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (naročilo revije Marketing magazin oz. drugih tiskovin, prijava in udeležba na dogodku (DIGGIT, izobraževanje, konferenca,…), prijava in udeležba na izobraževanju LSPR, prijava in udeležba na izobraževanju Akademija UDO);
 3. zakoniti interes (posredovanje zunanjim sodelavcem (računovodski servis – za namen izdajanja in plačila računa, pravna služba – za namen izterjave neplačanih obveznosti, vzdrževanje spletnih strani – za namen izvedbe vzdrževalnih del, predavatelji – za namen izvedbe predavanj). V navedenem okviru gre za takšne storitve, ki so nujno potrebne za naše poslovanje in izvajanje storitev, ki jih nudimo. Gre tudi za vprašanje zagotavljanja kvalitetne storitve, pri čemer pa ne opuščamo skrbne presoje ravnovesja vezanega na temeljne svoboščine posameznika in njegove interese ob obdelavi podatkov posameznikov.

V okviru zakonitega interesa izvajamo tudi naše novinarsko delo, ko z namenom obveščanja, izobraževanja ter spodbujanja javne razprave poročamo o dogodkih, osebah, trendi ter razvoju na področju marketinga in s tem povezanih področij. Seveda tudi pri tem ne opuščamo skrbne presoje ravnovesja vezanega na temeljne svoboščine posameznika in njegove interese ob obdelavi podatkov posameznikov.

Neposredno trženje

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja, s tem v zvezi imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

V primeru vašega ugovora obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kako dolgo hranimo osebne podatke

Osebne podatke hranimo dokler je to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Skladno s posameznimi storitvami hranimo podatke:

 1. novinarsko delo – revije in članki so trajno arhivirane;
 2. e-novice Marketing magazin!/LSPR ter neposredno trženje – do odjave;
 3. naročilo revije Marketing magazin oz. drugih tiskovin – do 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja;
 4. prijava in udeležba na dogodku (DIGGIT, izobraževanje, konferenca,…) – do 5 let po končanem dogodku;
 5. prijava in udeležba na izobraževanju LSPR – do 5 let od zaključka programa;
 6. prijava in udeležba na izobraževanju Akademija UDO – do 5 let od zaključka programa.

Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z naročniškim razmerjem, izobraževalnim programom ali novinarskim delom, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

Kdo obdeluje vaše podatke

Zbrane podatke bo uporabljalo naša družba ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del.

V primerih medijskega poročanja so podatki dostopni bralcem.

V primeru plačljivih storitev lahko pride tudi do obdelave s strani računovodskega servisa za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačevanja zunanje pravne službe za namen izterjave.

V primeru dogodkov lahko pride tudi do obdelave s strani soorganizatorja.

V primeru izobraževanj lahko pride do obdelave s strani predavateljev, in sicer v obsegu potrebnem za izvedbo predavanj. Kolikor je financer izobraževanja Zavod RS za zaposlovanje vaše osebne podatke obdeluje tudi ta organ.

       Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Uporaba spletne strani

Spletna stran deluje s pomočjo ti. piškotkov (angl. cookies). Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo, in sicer z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki ste jih uporabili pri dostopu. Če nam podate privolitev, bomo uporabljali tudi ne nujne piškotke. Privolitev lahko kadarkoli prekličete. Več o piškotkih si lahko preberete v ločenem oddelku na spletni strani naše družbe - povezava.

Pošiljanje personaliziranih ponudb

V okviru uporabe spletne strani posebej izpostavljamo, da z namenom zagotavljanja boljše in bolj usmerjene ponudbe izvajamo profiliranje strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Navedeno poteka tako, da si ob poslanih elektronskih sporočilih zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih tako zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov za ta namen je privolitev. Več o tem si lahko preberete tudi v ločenem oddelku na spletni strani naše družbe, ki obravnava piškotke - povezava.

Če se ne strinjate, da vas obveščamo na opisani način, lahko kadarkoli umaknete podano soglasje oziroma ugovarjate obdelavi, to ne vpliva na vaše pravice iz razmerji z nami in ne predstavlja nikakršne oteževalne okoliščine.

Kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ter kako jih uveljavite

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

 • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
 • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

Prav tako smo vas dolžni obvestiti o primerih kršitev varstva osebnih podatkov.

Pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si.

Sklepno

Vsaka sprememba naše Politike zasebnosti o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani naše družbe https://www.marketingmagazin.si/ oziroma v primeru LSPR na spletni strani https://lspr.si/ oziroma v primeru UDO Akademije na spletni strani https://www.udo-smm.si/.

Z uporabo spletne strani potrjujete, da sprejemate in soglašate s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Sklepno ponovno poudarjamo, da podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja nam lahko pošlje preko spletne pošte: info@marketingmagazin.si ali pisno po pošti na sedež podjetja.

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o. nam lahko pišete na info@marketingmagazin.si.

 1. uporaba spletne strani https://www.marketingmagazin.si/

V zvezi z dostopanjem do naše spletne strani prihaja do zbiranja nekaterih vaših osebnih podatkov, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem IP naslovu, čas obiska ter preko piškotkov ob podanem soglasju opravljamo profiliranje strank, več o piškotkih si preberite tukaj.

ZAKAJ:

Na eni strani gre za temeljno lastnost delovanja svetovnega spleta, pri čemer se na strežnikih kjer gostuje spletna stran beležijo podatki o dostopu na to stran (IP naslov, čas obiska), za kar obstojijo tudi razlogi varnosti omrežja (npr. beleženje nepooblaščenih dostopov). V tem delu gre za vašo pogodbeno obveznost, saj brez tega spletna stran ne deluje.        

Na drugi strani, ob podanem soglasju, izvajamo profiliranje strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Navedeno poteka tako, da si ob poslanih elektronskih sporočilih zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih tako zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

KOLIKO ČASA:

Čas hrambe posameznih podatkov, ki jih zbiramo ob dostopu na spletno stran najdete v zavihku piškotki, ki je dostopen s klikom na to povezavo.

KDO:

Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, ti izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, drugim tretjim osebam se ne posredujejo.

Osebni podatki se z naše strani ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

 • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
 • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

V zvezi z neposrednim trženjem oziroma profiliranjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene, pri čemer za vas ne nastanejo nobene negativne posledice.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na naslov spletne pošte: info@marketingmagazin.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

 1. medijsko poročanje

V zvezi z opravljanjem enega izmed naših temeljih poslanstev, na podlagi zakonitega interesa, zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku, vašem delu in dosežkih na področju marketinga in z njim povezanih dejavnostih.

ZAKAJ:

Osebne podatke zbiramo zato, da lahko opravljamo svoje novinarsko delo. V tem okviru vaše osebne podatke obdelujemo z namenom obveščanja, izobraževanja ter spodbujanja javne razprave o dogodkih, osebah, trendih ter razvoju na področju marketinga in s tem povezanih področij.

Pri novinarskem delu se zbiranju osebnih podatkov ni moč izogniti, seveda pa pri tem ne opuščamo skrbne presoje ravnovesja vezanega na vaše temeljne svoboščine in interese ob obdelavi vaših podatkov.

KOLIKO ČASA:

Osebni podatki vsebovani v člankih ter tiskovinah se hranijo trajno.

KDO:

Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, ti izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, dostopni pa bodo seveda tudi našim bralcem.

Osebni podatki se z naše strani ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

 • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
 • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

            Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

 1. e-novice Marketing magazin!/LSPR/Akademija UDO/Diggit

V zvezi z izvajanjem storitve e-novice, na podlagi vašega izrecnega soglasja zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku ter naslovu spletne pošte.

ZAKAJ:

Osebne podatke zbiramo zato, da lahko izvedemo storitev in vam posredujemo obvestila in novice, ter da vas obveščamo o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah našega podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. Brez zbranih osebnih podatkov storitve ni moč opraviti.

V navedenem okviru izvajamo tudi tržno obveščanje prek elektronske pošte, v zvezi s katerim izrecno opozarjamo na pošiljanje personaliziranih ponudb. Glede personalizacije ponudb izpostavljamo, da z namenom zagotavljanja boljše in bolj usmerjene ponudbe izvajamo profiliranje strank, s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Navedeno poteka tako, da si ob poslanih elektronskih sporočilih zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih tako zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov za ta namen je privolitev. Več o tem si lahko preberete tudi v ločenem oddelku na spletni strani naše družbe, ki obravnava piškotke - povezava.

Če se ne strinjate, da vas obveščamo na opisani način, lahko kadarkoli umaknete podano soglasje oziroma ugovarjate obdelavi, to ne vpliva na vaše pravice iz razmerji z nami in ne predstavlja nikakršne oteževalne okoliščine.

KOLIKO ČASA:

Do odjave, pri čemer se lahko od prejemanja e-novic odjavite kadarkoli.

KDO:

Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, ti izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

 • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
 • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

Podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja nam lahko pošlje preko spletne pošte: info@marketingmagazin.si ali pisno po pošti na sedež podjetja. Na ta način lahko uveljavljate tudi preostale zgoraj navedene pravice.

V zvezi z neposrednim trženjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

 1. Naročilo revije Marketing magazin oz. drugih tiskovin

V zvezi s sklenitvijo naročniškega razmerja za prejemanje tiskovin, za potrebe sklenitve in izvajanja pogodbe, zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku, naslovu stalnega/začasnega bivališča, telefonski številki, davčni številki ter v primeru študentov potrdilo o šolanju.

ZAKAJ:

Osebne podatke primarno zbiramo za potrebe upravljanja naročniškega razmerja, torej gre za obdelavo osebnih podatkov potrebno za samo izvajanje pogodbe.

Brez osebnih kontaktnih podatkov ni mogoče skleniti naročniškega razmerja, brez dostave dokazila o šolanju pa vam ne moremo priznati pravice do znižane naročnine. Podatek o davčni številki je potreben zgolj kadar to želite zaradi izdaje računa davčnemu zavezancu.

Vaše podatke uporabljamo tudi za obveščanje o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. V navedenem okviru izvajamo tržno obveščanje.

KOLIKO ČASA:

Do 5 let po prenehanju naročniškega razmerja.

Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z naročniškim razmerjem, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

KDO:

Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne

strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, računovodski servis za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačevanja zunanja pravna služba za namen izterjave, drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

 • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
 • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

V zvezi s tržnim obveščanjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

 1. Prijava in udeležba na dogodku (DIGGIT, izobraževanje, konferenca,…)

V zvezi s prijavo na dogodek, za potrebe sklenitve pogodbe, izvedbe dogodka ter urejanja vprašanj z vašo udeležbo na dogodku, zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku, naslovu stalnega/začasnega bivališča, telefonski številki, davčni številki, udeležbi na dogodku ter v primeru študentov potrdilo o šolanju.

ZAKAJ:

Za potrebe zagotavljanja vaše udeležbe na dogodku, torej gre za obdelavo osebnih podatkov potrebno za samo izvajanje pogodbe.

Brez posredovanja osebnih kontaktnih podatkov udeležba ni mogoča, brez dostave dokazila o šolanju pa vam ne moremo priznati pravice do znižane kotizacije/prijavnine. Podatek o davčni številki je potreben zgolj kadar to želite zaradi izdaje računa davčnemu zavezancu.

Vaše podatke uporabljamo tudi za obveščanje o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. V tem delu vaše podatke uporabljamo na podlagi vašega soglasja. V navedenem okviru izvajamo tržno obveščanje.

KOLIKO ČASA:

Do 5 let od dneva prijave na dogodek.

Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z naročniškim razmerjem, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

KDO:

Zbrane podatke bo v osnovi uporabljalo naše podjetje, lahko pa se zgodi, da bodo podatki o vaši prijavi posredovani soorganizatorju dogodka, z izključnim namenom zagotavljanja vaše nemotene udeležbe na dogodku.

Dodatno obdelavo izvajajo partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, računovodski servis za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačila zunanja pravna služba za namen izterjave, drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

 • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
 • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

V zvezi s tržnim obveščanjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

            Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

 1. Prijava in udeležba na izobraževanju LSPR

V zvezi s prijavo na izobraževalni program LSPR, za potrebe sklenitve pogodbe, izvedbe izobraževanja ter urejanja vprašanj z vašo udeležbo v izobraževalnem procesu, zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku, naslovu stalnega/začasnega bivališča, telefonski številki, naslovu spletne pošte, podatek o delodajalcu in delovnem mestu, podatek o davčni številki ter podatek o prisotnosti na predavanjih.

ZAKAJ:

Za potrebe nemotenega izvajanja izobraževanja, torej gre za obdelavo osebnih podatkov potrebno za samo izvajanje pogodbe. Brez posredovanja osebnih kontaktnih podatkov udeležba ni mogoča, kar ne velja za podatek o delodajalcu in delovnem mestu. Podatek o davčni številki je potreben zgolj kadar to želite zaradi izdaje računa davčnemu zavezancu.

Vaše podatke uporabljamo tudi za obveščanje o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. V navedenem okviru izvajamo tržno obveščanje.

KOLIKO ČASA:

Do 5 let od dneva zaključka izobraževalnega programa.

Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z naročniškim razmerjem, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

KDO:

Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter predavatelji, ki so praviloma zunanji sodelavci našega podjetja, slednji zgolj v obsegu potrebnem za izvedbo predavanj.

Zbrane podatke bodo uporabljali tudi partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, računovodski servis za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačevanja zunanja pravna služba za namen izterjave, drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

 • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
 • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

V zvezi s tržnim obveščanjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@lspr.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

                        Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

 1. Prijava in udeležba na izobraževanju Akademija UDO

V zvezi s prijavo na izobraževalni program Akademija UDO, za potrebe sklenitve pogodbe, izvedbe izobraževanja ter urejanja vprašanj z vašo udeležbo v izobraževalnem procesu, zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

KAJ:

Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku, naslovu stalnega/začasnega bivališča, telefonski številki, naslovu spletne pošte, davčni številki, podatke vezane na vpis v evidenco brezposelnih oseb ter podatke o navzočnosti na predavanjih.

ZAKAJ:

Za potrebe nemotenega izvajanja izobraževanja, torej gre za obdelavo osebnih podatkov potrebno za samo izvajanje pogodbe.

Brez posredovanja osebnih kontaktnih podatkov udeležba ni mogoča, brez podatkov o vpisu v evidenco brezposelnih oseb ni možna udeležba s financiranjem programa s strani Zavoda za zaposlovanje RS. Podatek o davčni številki je potreben zgolj kadar to želite zaradi izdaje računa davčnemu zavezancu.

Vaše podatke uporabljamo tudi za obveščanje o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. V navedenem okviru izvajamo tržno obveščanje.

KOLIKO ČASA:

Podatke vezane na izvedbo izobraževalnega programa hranimo do 5 let od dneva zaključka izobraževalnega programa.

Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z izvedbo programa, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

KDO:

Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter predavatelji, ki so praviloma zunanji sodelavci našega podjetja, slednji zgolj v obsegu potrebnem za izvedbo predavanj. Zbrane podatke bodo uporabljali tudi partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, računovodski servis za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačevanja zunanja pravna služba za namen izterjave.

Kolikor je program predmet financiranja s strani Zavoda za zaposlovanje RS bo vaše osebne podatke obdeloval tudi ta organ.

Drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

 • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
 • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

V zvezi s tržnim obveščanjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto info@udo-smm.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

                        Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Intervju

tadel
12. 07. 2024

Z Boštjanom Tadlom, med drugim tudi nekdanjim odgovornim urednikom Marketing magazina,…

Življenje z znaMMkami
24. 06. 2024

Rubrika Življenje z znaMMkami je ena najbolj branih v MM-u, zato jo objavljamo tudi na…

"Težko rečem, katera je najboljša oglaševalska akcija zadnjega leta, ker mi nobena ni ostala v spominu."

Anže Jereb
19. 06. 2024

Ko smo na MM-u izbirali kreativnega direktorja leta, smo v prvi deseterici slovenskih…

Tako v Ljubljani kot v Kijevu se je v zadnjih 25-ih letih veliko spremenilo in vzporednic ne bi mogel potegniti niti med dvema agencijama na svetu.…

Naši avtorji