• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Česa se lahko naučimo iz modela delovanja digitalnih podjetij?

Predpogoj za uspešno delovanje podjetij prihodnosti je trdna kultura, ki spodbuja agilnost, hitro učenje, voljo za eksperimentiranje in inovacije ter v središče postavlja ljudi. Takšno podjetje bo pripravljeno na izzive in zahteve tržišča za čas, ki prihaja, je prepričana Sanja Petek Mujačić, svetovalka za razvoj podjetij v hrvaški svetovalni družbi Vetturelli.

Sanj“a Petek Vujačić je bila dolgoletna izvršna direktorica hrvaške agencije Bruketa&Žinić OM, kjer se je kar trinajst let ukvarjala z upravljanjem in strateškim razvojem agencije.

Hrvaško svetovalno podjetje Vetturelli je pred kratkim opravilo raziskavo med digitalnimi podjetji, ki se je osredotočila na raziskovanje kulture in delovanja teh novodobnih organizacij. Želeli so pridobiti vpogled v osrčje njihovega delovanja, saj so prepričani, da so lahko zgled tradicionalnim podjetjem pri njihovi digitalni preobrazbi. O raziskavi in njihovem delu s podjetji smo se pogovarjali s Sanjo Petek Mujačić, ki je v podjetju Vetturelli partnerica in svetovalka za razvoj podjetij.

Podjetje Vetturelli je v svoji specializaciji edinstveno v regiji. Kako to, da ste se odločili za takšno poslovno pot?

Živimo in delamo v izredno dinamičnem in spremenljivem času. Digitalne tehnologije vplivajo na vse vidike našega življenja. Vplivajo na odnose med ljudmi, na to, kako razmišljamo, kako se vedemo in predvsem kako komuniciramo. Digitalna preobrazba ni omejena zgolj na podjetja, pri katerih je uporaba tehnologije ključnega pomena za razvoj izdelkov in storitev, temveč je pomembna za vsa podjetja, ki razumejo pomembnost prilagoditve tržišču in digitalnemu času, v katerem delujemo. Mi na to gledamo kot na preobrazbo, ki v ospredje postavlja človeka in njegovo vlogo v procesnih in tehnoloških spremembah.

Skupaj z Dijano in Viktorjem Vetturellijem smo se na začetku tega leta odločili za novo zgodbo podjetja, ki sicer posluje že 12 let. Do te odločitve je prišlo predvsem zato, ker delimo skupno vizijo, da ključ do uspeha vsake organizacije leži prav v ljudeh, ki v njej delujejo. Vse to smo vsi tudi osebno izkusili na svoji dosedanji poslovni poti. Izkusili smo izzive vodenja, vemo, kako raznolika in nepredvidljiva so tržišča in da je za uspeh potrebna močna kultura podjetja. Zato je bila izbira naše nadaljnje poslovne poti nekakšna logična posledica dosedanjih izkušenj, poslovnih prepričanj in potrebe tržišča.

Kakšna pa je zgodovina podjetja? Rekli ste, da obstaja že 12 let.

Podjetje Vetturelli je svojo dosedanjo pot gradilo predvsem na področju specializiranih komunikacijskih strategij, usmerjenih v pokroviteljstva in družbeno odgovorno poslovanje. Vedno se je osredotočalo na inovativne rešitve poslovnih in komunikacijskih izzivov – od povečanja prepoznavnosti blagovnih znamk in vrednosti podjetji, izboljševanja ugleda podjetij, pomoči podjetjem pri uveljavljanju sprememb, spoznavanja zaposlenih z novimi strategijami, izboljšanja medoddelčne komunikacije ter ustvarjanja navad uporabe digitalnih orodij. V preteklosti smo sodelovali že s podjetji Allianz, Hrvatski telekom, Schneider Electric, Končar, Carnet, GRAWE, Iskon, Hrvatski paraolimpijski odbor, Wiener osiguranje in drugimi. Nekateri so naši naročniki še danes.

Ker smo se v preteklosti vse pogosteje srečevali z vprašanji, kako se odzvati in zaposlene pripraviti na vse spremembe, ki jih prinaša digitalna doba in kako opredeliti pravo kulturo podjetja, smo se odločili, da se tej temi posvetimo v celoti.

Si čim se pravzaprav danes ukvarjate in kako sodelujete s podjetji?

Osredotočamo se na organizacijsko kulturo, na njen razvoj. Ta je namreč eden od ključnih elementov uspešnosti podjetij. Opredeljuje, zakaj nekaj delamo in načine, kako to počnemo. Je skupek vrednot in navad, ki jih neka organizacija neguje. Na njej temeljijo njeni odnosi, tako notranji kot tudi zunanji. Je edinstven skupek prepričanja ter vedenja in vse to mora biti usklajeno s poslovno vizijo, strategijo in cilji.

Mi tako skupaj z naročniki ustvarjamo in razvijamo strateške in izvedbene rešitve, katerih cilj je ustvarjanje kulture in organizacije, ki je pripravljena na spremembe in doseganje zastavljenih ciljev. Ne glede na to, s kakšnimi izzivi se podjetje srečuje, vedno pristopimo analitično in ciklično, in sicer skozi daljše sodelovanje, merjenje in ocenjevanje. Sodelovanje s podjetji vedno začnemo najprej z orientacijskim pogovorom, v katerem se seznanimo z izzivom, analiziramo njegove učinke in poskušamo odkriti, kje so vzroki za težave. V tej fazi največkrat sodelujemo zgolj z vodstvom podjetja in ljudmi, ki so ključni v procesu preobrazbe. Tej fazi nato sledi poglobljeno raziskovanje, delavnice, ki jih izvedemo s širšo ekipo podjetja, in podobni koraki, ki nam pomagajo v celoti razumeti, s kakšnim problemom se soočamo. Ko zberemo dovolj podatkov, postavimo strateški okvir in pripravimo model predlagane rešitve s podrobno razdelanim načrtom izvedbe. Nato se v podjetju začnejo procesi uvajanja sprememb, ki jih spremljamo, po potrebi prilagajamo in podjetju pomagamo v vseh fazah. Če povem nekoliko bolj na kratko, iščemo rešitve, ki ustvarjajo pogoje za dialog, agilnost podjetja, kreativnost in sodelovanje.

Zakaj so potrebne te spremembe in zakaj so pravzaprav potrebni strokovnjaki, kot ste vi, da podjetjem pomagajo pri njihovem uvajanju?

Četrta industrijska revolucija je povzročila preobrazbo »tradicionalnih« podjetij, ki je nujna za njihov obstoj. Napredna digitalna podjetja in hiter razvoj tehnologije prinašajo nove modele poslovanja, procesov in način razmišljanja. Agilnost, usmerjenost v potrošnika in transparentnost so samo nekateri od načinov poslovanja, ki jih prenašamo iz digitalnega okolja v tradicionalni korporativni svet. Raziskave so pokazale, da največjo oviro uspešne preobrazbe predstavlja pomanjkanje močne in ozaveščene (digitalne) kulture v podjetjih. Pri uvajanju sprememb pa se velikokrat pozablja na posameznika. Vodstvo je preobremenjeno s strukturnimi in procesnimi spremembami, nato pa se zgodi, da te spremembe ne zaživijo, saj pride do razkoraka med strategijo in njeno realizacijo. Prav tu pa nastopi organizacijska kultura, ki ta razkorak lahko prepreči. Proces preobrazbe je dolgotrajen in zapleten, zato je podjetjem v veliko pomoč, če jih pri vsem tem nekdo vodi.

Tema organizacijske kulture vsekakor ni nova. V preteklosti so se podjetja večinoma sama ukvarjala z njo ali pa si poiskala določene svetovalce. Da je kultura podjetja danes vroča tema v poslovnem svetu, pa je povzročila prav njena vloga, ki jo ima pri digitalni preobrazbi. Po svetovnih raziskavah je vzrok neuspešne preobrazbe v kar 62 odstotkih primerov neusklajenost organizacijske kulture in ciljev podjetja.

Kateri pa so največji izzivi podjetij danes?

Mislim, da je največji izziv, kako podjetje prilagoditi digitalni dobi oziroma kako ga prilagoditi za leta in tehnološke spremembe, ki prihajajo, kako določiti prioritete in kakšen pristop bo resnično prinesel prave spremembe v podjetju. To je za vsako podjetje lahko seveda nekaj drugega. Tehnologija in zahteve tržišča se razvijajo veliko hitreje od samih organizacij in njihovih sposobnosti, da se prilagodijo in razvijejo po novih modelih poslovanja. Tu se srečamo z izzivom, da dosedanja kultura podjetja ne ustreza več razmeram in ni usmerjena v sprejemanje sprememb. Odgovor je v vprašanjih: Kako spremeniti interno kulturo na način, da bo spodbujala inovativno razmišljanje in bo privlačna za nove talente? Kako zgraditi vizijo in kulturo, ki sta potrebni za digitalne  spremembe?

S kakšnimi težavami in izzivi pa se podjetja obračajo na vas?

Izzivov je res veliko in se od podjetja do podjetja zelo razlikujejo. Vse je odvisno od trenutnega stanja v podjetju, kako je organizirano, številu in strukturi zaposlenih, panogi, v kateri deluje, in kako močno tehnologija vpliva na poslovanje. Pomembno pa je tudi, ali so digitalno preobrazbo že začela ali ne.

Če podjetja procesa preobrazbe še niso začela, se največkrat najprej lotimo nove vizije in postavitve vrednot. Ta del se običajno odvija na ravni vodstva podjetja. Ko se proces začne, pa se aktivnosti prenesejo na celotno organizacijo. Začnemo z usklajevanjem vrednot in uvajanjem agilnih orodij sodelovanja. Delo pri projektih, ki spodbujajo medoddelčno komunikacijo in sodelovanje, namreč razvijajo občutek povezanosti in pripadnosti.

Nedolgo nazaj ste se odločili opraviti raziskavo na hrvaškem trgu. Nam lahko o njej poveste malo več? Zakaj ste se zanjo odločili in kako ste jo zastavili?

Iz prve roke smo želeli izvedeti, kaj natanko določa digitalno organizacijsko kulturo, kaj žene in motivira zaposlene in kako se digitalna kultura podjetja oblikuje in razvija. Zato smo pred tremi meseci izvedli raziskavo med digitalnimi podjetji s ciljem pogledati v strukturo njihove organizacije in način dela. Usmerili smo se predvsem na raziskovanje organizacijske kulture, sistem vrednot, interne procese in upravljanje s človeškimi viri. Rezultati, ki smo jih dobili, pa nam omogočajo vpogled v modele, metodologije in orodja, ki jih digitalna podjetja uporabljajo pri upravljanju in delovnih procesih.

Zakaj ste se usmerili le v digitalna podjetja?

Digitalna organizacijska kultura je prepoznana kot zelo pomemben element uspešnega poslovnega modela. V času, ko se številna podjetja ukvarjajo z digitalno preobrazbo, je razumevanje, kako digitalna podjetja delujejo, toliko bolj pomembno. To so podjetja, ki na tržišče prinašajo spremembe; so prilagodljiva, naklonjena tehnološkim inovacijam in drugim novostim, ki prihajajo. Niso samo tehnološki strokovnjaki, temveč tudi razumejo, kako močan vpliv imajo tehnologija in digitalne inovacije na življenje ljudi. S tem v mislih tudi razvijajo svoje izdelke in storitve. V središču njihovega razmišljanja je vedno človek, pa naj gre za kupca ali zaposlenega.

Nam lahko na kratko predstavite nekaj najpomembnejših rezultatov raziskave?

Raziskava je pokazala, da so digitalna podjetja agilna, prilagodljiva in transparentna. Kaj to pomeni, lahko pojasnim skozi tri ključne ugotovitve. Prva je velik pomen prilagajanja in odzivanja na spremembe v okolici ter sistem, ki je zgrajen okrog kupca. Kot ključno lastnost digitalnega podjetja so njegovi vodilni največkrat navedli prav agilnost in odzivnost, ki označujeta sposobnost organizacije, da zazna spremembe v okolju in se nanje tudi učinkovito odzove. Na drugo mesto so postavili odprtost za sodelovanje, na tretje pa usmerjenost h kupcu. Za razliko od tradicionalnih organizacij, ki svoje poslovanje temeljijo na dolgih fazah raziskave in razvoja, digitalne organizacije komunicirajo s ciljno skupino že v zgodnjih fazah razvoja izdelkov in storitev; te nato hitro pošljejo na trg, jih testirajo in prilagajajo glede na povratne informacije, ki jih dobijo od porabnikov.

Naslednje spoznanje je, da so odprta komunikacija, močna kultura in načrt razvoja zaposlenih ključni pri upravljanju s kadri. Vodilni v digitalnih podjetjih kot najpomembnejši element gradnje odnosa z zaposlenimi navajajo dobro vzdušje in timski duh, takšnih je kar 83 %, na drugem mestu je omogočanje zaposlenim, da sodelujejo pri zanimivih projektih z veliko izzivi, kar so navedli v 70 %, in kreativnost, v 42 %. Običajni pa so tudi redni razgovori z zaposlenimi in povratne informacije o zadovoljstvu z delom. Digitalna podjetja imajo po večini tudi natančno razdelan sistem ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih za osebni prispevek k posameznim projektom.

Tretja ključna ugotovitev pa je, da jasna vizija in strategija ter usklajen sistem vrednot vplivajo na močno kulturo v organizaciji. Digitalna podjetja so namreč zelo aktivna na področju interne komunikacije, negujejo kulturo transparentnosti in odprtosti. Z zaposlenimi se pogovarjajo o ciljih, vrednotah in spremembah. Pogosto imajo razdelan interni kodeks vedenja.

Kako lahko ta raziskava pomaga podjetjem? Kaj se iz nje lahko naučijo?

Pričakujem, da bodo rezultati raziskave tradicionalna podjetja spodbudili k razmišljanju o pomembnosti organizacijske kulture, o procesnih spremembah, potrebi po drugačni razvojni in projektni organiziranosti, potrebi po uvajanju agilnih metod dela, oblikovanjem eksperimentalnih ekip in podobnih ukrepov za novo dobo delovanja. Mislim, da so digitalna podjetja resnično lahko zgled na poti do pozitivnih sprememb v delovanju podjetij.

Kako pa bo v pomoč vam pri vašem delu?

Zdaj imamo celosten vpogled v delovanje agilnih podjetji. Dobili smo koristne podatke, ki jih lahko uporabimo pri rešitvah, ki jih ponujamo svojim naročnikom. Hkrati pa smo tudi sami v procesu določenih sprememb in pri njihovem uvajanju bomo gotovo uporabili primere dobre prakse, ki smo jih odkrili v raziskavi.

Kljub temu da ste raziskavo izvedli na primeru hrvaških podjetij, pa gotovo lahko potegnemo določene vzporednice s slovenskimi podjetji.

Seveda, izzivi digitalne dobe so podobni na podobnih tržiščih. Klasični menedžerski pristop ne prinaša več želenih rezultatov in to velja tako za Hrvaško in Slovenijo kot tudi za, na primer, Nemčijo in Francijo. Hiter razvoj tehnologije je povzročil večjo dinamiko in hitro spreminjanje tržišča. Spreminja se pristop k načrtovanju, razvoju in vodenju ljudi.

Kakšno je po vašem mnenju uspešno podjetje prihodnosti?

Ne verjamem v idealne modele. Prav tako ne v napovedovanje prihodnosti, še posebej v tako dinamičnem obdobju, v katerem živimo in delujemo. Lahko pa z gotovostjo rečem, da je predpogoj za uspešno delovanje podjetij prihodnosti trdna kultura, ki spodbuja agilnost, hitro učenje, voljo za eksperimentiranje in inovacije ter v središče postavlja ljudi. Takšno podjetje bo pripravljeno na izzive in zahteve tržišča za čas, ki prihaja.

Ker se spremembe ne zgodijo čez noč, bi morda lahko svetovali nekaj prvih korakov, ki bodo v pomoč podjetjem v procesu preobrazbe?

Prvi korak je, da si prenehajo zatiskati oči pred spremembami, ki so že tu. Nato pa gotovo sledi ocena trenutnega stanja in opredelitev dolgoročne strategije. Kar se mi zdi zelo pomembno, je, da se podjetje procesa preobrazbe loti osredotočeno na cilje, odločno in brez oklevanja. Zakaj bi čakali na druge, da vidimo, kako gre njim? Treba je biti odločen in se podati na pot sprememb čim prej.

Za konec nam povejte še, s kakšnimi izzivi se boste po vaših pričakovanjih sami srečevali v prihodnosti? Kakšni so vaši načrti in česa si v podjetju najbolj želite?

Želimo si, da bi naše delo spodbudilo in opogumilo vodilne in podjetja na poti preobrazbe in da bi bilo njihovo poslovanje v prihodnje še boljše, tako za zaposlene kot tudi za njihove stranke. Na ta način želimo sooblikovati nove vrednote v svetu in skupnosti, v kateri živimo.

Načrtov za prihodnost nam tako ne primanjkuje. Se pa tudi sami srečujemo z enakimi izzivi preobrazbe kot vsa podjetja na tržišču. Uvajamo nove procese, model podjetja in storitve. Pripravljamo nekaj novih projektov, za katere smo prepričani, da bodo v prihodnosti naše podjetje ponesli na še bolj uspešno pot. Veselim se razburljivega obdobja, ki je pred nami.

Intervju je bil prvotno objavljen v januarski, 451./452. številki Marketing magazinaNa spletu objavimo le 20 odstotkov člankov iz revije. Na MM se lahko naročite na i[email protected]